دوست داشتن گاهی در دور بودن خلاصه میشود...

در نگاه اشک آلود یک دختر یا دیوار مشت‌خورده‌ی روبه‌روی یک پسر...


- گفته بودم ناز چشمات دل ادم میبره... :)